Yönetmelik

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç


MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesine bağlı olarak kurulan Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam


MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik; Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak


MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar


MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Hacettepe Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Hacettepe Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları


Merkezin amacı


MADDE 5 –
(1) Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili bölüm, anabilim dalı ve ilgili uygulama ve araştırma merkezlerinin işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında çocuk gelişimi ile ilgili her alanda bilimsel uygulama ve araştırmalar yapmak, eğitim faaliyetlerinde bulunmak, değerlendirme, danışmanlık hizmeti vermek, çocuk gelişimi alanında eğitim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerine uygulama olanağı sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları


MADDE 6 –
(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Disiplinler arası bir uygulama ve araştırma alanı olan çocuk gelişimi konusunda, Hacettepe Üniversitesinin ilgili akademik birimlerinin eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine katılımını sağlamak,
b) 0-18 yaşlar arasındaki; normal gelişim gösteren, özel gereksinimi olan, normal gelişim gösteren veya özel gereksinimli olup kurumda yaşayan, çalışan, mülteci ve suça itilmiş korunmaya muhtaç çocuklar ve hastanede yatan çocukların zihinsel, dil, motor, öz bakım, sosyal ve duygusal tüm gelişim alanlarını destekleyici programlar geliştirmek, aileye, profesyonellere ve topluma hizmet sunmak amacıyla çocuk gelişimi alanında; eğitim, uygulama ve araştırma hizmeti vermek,
c) Konuyla ilgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla bilimsel işbirliği çerçevesinde danışmanlık faaliyetlerini sürdürmek,
ç) Çocuk gelişimi ile ilgili konularda araştırmalar yapan farklı disiplinlerden bilim insanları ile uzmanları bir araya getirerek, ulusal ve/veya uluslararası araştırma/geliştirme/eğitim projeleri oluşturmak ve yürütülmesini sağlamak,
d) Çocuk gelişimi ile ilgili konularda Merkezde yürütülen çalışmaların sonuçlarını, çocukların yüksek yararını gözeterek çeşitli platformlarda ilgili profesyoneller, sivil toplum kuruluşları ve kurumlarla paylaşmak,
e) Çocuk gelişimi ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası katılımlı kongre, panel, sempozyum, konferans gibi bilimsel aktiviteler düzenlemek,
f) Çocuk gelişimi ile ilgili konularda aydınlatıcı, bilimsel nitelikte bilgilerin sözlü ve/veya yazılı olarak kamuoyuna ulaştırılmasını ve toplumsal bilincin geliştirilmesini sağlamak,
g) Bebeklik, erken çocukluk, okul öncesi, okul çağı ve ergenlik dönemlerindeki normal gelişim gösteren ve/veya özel gereksinimli tüm çocukların sağlık, gelişim ve eğitim hizmetlerine daha rahat ulaşmasını sağlamak amacıyla gerekli birimleri kurmak ve çalışmalarını takip etmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri


Merkezin yönetim organları


MADDE 7 –
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.

Müdür


MADDE 8 –
(1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle Müdür yardımcılarını değiştirebilir.
(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcısını vekil olarak bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri


MADDE 9 –
(1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.
(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,
b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,
c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu


MADDE 10 –
(1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, iki Müdür yardımcısı ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.
(2) Yönetim Kurulu yılda en az dört kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri


MADDE 11 –
(1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:
a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak,
b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,
c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,
ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,
d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,
e) Yurtiçi ve yurtdışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,
f) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri


MADDE 12 –
(1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına seçilen on üye olmak üzere toplam onbir üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.
(2) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez salt çoğunlukla olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.
(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Çeşitli ve Son Hükümler


Personel ihtiyacı


MADDE 13 –
(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük


MADDE 14 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme


MADDE 15 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.